Sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản PDF

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản được viết bởi tác giả The Windy, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!.

Quyển sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Hồng Đức phát hành
2020 .

Bạn đang xem: Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản PDF

✅ Tác giả ✅ The Windy
✅ Nhà xuất bản ✅ Nhà Xuất Bản Hồng Đức
✅ Thời gian xuất bản
2020
✅ Số trang
332
✅ Loại bìa ✅ Bìa Mềm
✅ Trọng lượng
350 gram
✅ Biên Soạn

Download ebook Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản PDF

Tải sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản PDF ngay tại đây

TẢI SÁCH PDF NGAY

Tóm Tắt Nội Dung Quyển Sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản

Hình ảnh bìa sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản

image

image

image

Đang cập nhật…

Nội dung sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản

Khi bạn nghe – nói – đọc – viết tiếng Anh, nếu không chắc kiến thức về ngữ pháp thì bạn sẽ không thể

hiểu hết ý của người nói. Vì trong tiếng Anh, từ ngữ sẽ chia theo thì (nói về thời gian), SỐ ít, SỐ nhiều… kèm các giới từ (chỉ vị trí, thời gian, nơi chốn,…) khá là phức tạp. Nếu ứng dụng nhầm kiến thức ngữ pháp tiếng Anh sẽ gây khó chịu và bối rối cho người nghe và người đọc. Do đó, ngữ pháp được coi là nền tảng của giao tiếp tiếng Anh.

Ngữ pháp luôn là những cấu trúc câu khô khan, hình thức chia từ phức tạp nhưng nếu học và luyện tập đúng cách với bộ sách Ngữ pháp tiếng Anh căn bản và Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản, bạn sẽ thấy ngữ pháp dễ dàng hơn rất nhiều và ghi nhớ kiến thức một cách hiệu quả.

Mục lục

Lời nói đầu

Bài 1: Từ loại: Danh từ, tính từ, động từ,…

Bài 2: Cấu trúc câu: Chủ ngữ, động từ, tân ngữ,…

Bài 3: Tân ngữ trực tiếp và tân ngữ gián tiếp

Bài 4: Hiện tại tiếp diễn

Bài 5: Hiện tại đơn

Bài 6: Hiện tại đơn hay hiện tại tiếp diễn

Bài 7: Động từ chỉ hành động và động từ chỉ trạng thái

Bài 8: Quá khứ đơn

Bài 9: Quá khứ tiếp diễn

Bài 10: Quá khứ tiếp diễn và quá khứ đơn

Bài 11: Hiện tại hoàn thành

Bài 12: Hiện tại hoàn thành với just, already, yet, for và since,…

Bài 13: Hiện tại hoàn thành hay quá khứ đơn

Bài 14: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

Bài 15: Hiện tại hoàn thành tiếp diễn và hiện tại hoàn thành

Bài 16: Quá khứ hoàn thành

Bài 17: Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

Bài 18: Will và Shall

Bài 19: Will và be going to

Bài 20: Các thì hiện tại mang nghĩa tương lai

Bài 21: Tương lai tiếp diễn

Bài 22: Tương lai hoàn thành và quá khứ tiếp diễn

Bài 23: Động từ Have

Bài 24: Dạng rút gọn: Its , don’t

Bài 25: Động từ nhấn mạnh “do”

Bài 26: Câu hỏi

Bài 27: Câu hỏi Yes/no

Bài 28: Câu trả lời ngắn, Yes, it is

Bài 29: Câu hỏi với Wh.

Bài 30: Câu hỏi chủ ngữ/ tân ngữ

Bài 31: So/neither do I và I think SO

Bài 32: Câu hỏi đuôi

Bài 33: Can, could và be able to

Bài 34: Can, may, could và allowed to

Bài 35: May, might could, must

Bài 36: Must và have to

Bài 37: Mustn’t, needn’t

Bài 38: Should, ought to, had better

Bài 39: Yêu cầu ai làm gì

Bài 40: Sự gợi ý, đề nghị, lời mời

Bài 41: Will, would, shall, và should

Bài 42: Câu bị động

Bài 43: It is said that…./he is said to… và supposed to

Bài 44: Nhờ ai làm việc gì

Bài 45: To be done hoặc being done

Bài 46: Động từ + to…

Bài 47: Động từ + -ing

Bài 48: Động từ + to hay động từ + -ing (1)

Bài 49: Động từ + to hay động từ + -ing (2)

Bài 50: Động từ + to hay động từ + -ing (3)

Bài 51: Động từ+tân ngữ + to ….

Bài 52: Từ để hỏi + to

Bài 53: Tính từ + to

Bài 54:  For với dạng nguyên thể có to

Bài 55: Nguyên thể có và không có to

Bài 56: Động từ/tính từ + giới từ + -ing

Bài 57:  Afraid to do hay afraid of doing

Bài 58:  Use to do và be/get used to doing

Bài 59: Giới từ hay từ nối + – ing

Bài 60:  See somebody do và see somebody doing

Bài 61:  Các thành ngữ + động từ thêm -ing

Bài 62: Danh từ đếm được và không đếm được (1)

Bài 63: Danh từ đếm được và không đếm được (2)

Bài 64: Danh từ đếm được với a/an và some

Bài 65: Dang sở hữu của danh từ

Bài 66: Danh từ số ít và danh từ số nhiều

Bài 67: Danh từ + danh từ

Bài 68:  A/an và the

Bài 69: A/an, one và

Bài 70: Mạo từ The

Bài 71: Địa danh đi kèm/không đi kèm mạo từ “the”

Bài 72: Quite a, such a, what a,…

Bài 73: This, that, these và those

Bài 74: My, your, … Và ming, yours, …,

Bài 75: Dạng sở hữu và “of”

Bài 76: Some Và any

Bài 77: A lot of, lots of, many, much, (a) few và (a) little

Bài 78: All, hall, most, some, no va none

Bài 79: Every, each, whole, both, either và neither

Bài 80: Đại từ nhân xưng

Bài 81: There và ít

Bài 82: Đại từ phản thân,

Bài 83: Đại từ nhấn mạnh và each other

Bài 84: Đại từ one/ones

Bài 85: Everyone, something,…

Bài 86: Tính từ

Bài 87: Vị trí của tính từ

Bài 88: The + tính từ…

Bài 89: Interesting và interested

Bài 90: Tính từ hay trạng từ (1)

Bài 91: Tính từ hay trạng từ? (2)

Bài 92: So sánh hơn và so sánh hơn nhất

Bài 93: Mẫu So sánh hơn và so sánh hơn nhất (1)

Bài 94: Mẫu So sánh hơn và so sánh hơn nhất (2)

Bài 95: Trang từ và vị trí của trạng từ

Bài 96: Yet, still và already

Bài 97: Trạng từ chỉ mức độ (ví dụ: very, quite…)

Bài 98: Quite và rather

Bài 99: Too và enough

Bài 100: Giới từ chỉ địa điểm

Bài 101: In, on và at – chỉ địa điểm

Bài 102: In, on và at – chỉ thời gian

Bài 103: For, since, ago và before

Bài 104: During hay While? By hay Until? As hay Like?

Bài 105: Giới từ + danh từ (on ho|day,…)

Bài 106: Danh từ + giới từ (trouble V4th,…)

Bài 107: Tính từ + giới từ (proud of, ).

Bài 108: Động từ + giới từ, ví dụ: Walt for,

Bài 109: Động từ + tân ngữ giới từ

Bài 110: Cụm động từ (1)

Bài 111: Cụm động từ (2)

Bài 112: Cụm động từ (3)

Bài 113: Động từ + trang từ + giới tử

Bài 114: Câu trực tiếp và câu gián tiếp

Bài 115: Sự thay đổi của đại từ chỉ người, trạng từ chỉ địa điểm và chỉ thời gian trong câu gián tiếp

Bài 116: Sự thay đổi thì trong câu gián tiếp

Bài 117: Câu hỏi gián tiếp

Bài 118: Yêu cầu gián tiếp, đề nghị gián tiếp,…

Bài 119: Mệnh đề quan hệ (1)- mệnh đề quan hệ với who/that/which

Bài 120: Mệnh đề quan hệ (2) – Mệnh đề quan hệ có hoặc không có who/that/whích

Bài 121: Mệnh đề quan hệ (3) – mệnh đề “thông tin bổ sung”

Bài 122: Mệnh đề quan hệ (4)- mệnh đề “thông tin bổ sung”

Bài 123: Câu điều kiện

Bài 124: Sự biến đổi trong câu điều kiện

Bài 125: Câu điều kiện với Wish và jf only

Bài 126: But, although và in spite of

Bài 127: To, in order to, so that va for

Bài 128: Ôn tập về liên từ

Ưu điểm của quyển sách Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản

Đa dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh theo chuyên đề

Khắc sâu kiến thức ngữ pháp cơ bản nhất

Hình thành nền tảng giao tiếp tiếng Anh chuẩn

Dễ dàng học mọi lúc, mọi nơi

Cuốn sách này sẽ giúp bạn:

Cuốn sách bao gồm 128 bài tập ứng dụng thực hành tương ứng với từng chủ điểm ngữ pháp khiến các bạn hoàn toàn có thể sử dụng, ứng dụng linh hoạt những kiến thức ngữ pháp căn bản tiếng Anh.

Cuối sách là phần đáp án để bạn so sánh và hoàn thiện kiến thức ngữ pháp của chính mình. Tự học, tự làm bài, tự chấm điểm, tự rút ra lỗi sai là cách trau dồi kiến thức hiệu quả nhất đối với tất cả các môn học, tiếng Anh cũng không ngoại lệ.

Giới thiệu tác giả The Windy

Nhóm tác giả The Windy được thành lập với tiền thân ban đầu là một nhóm biên tập viên của công ty sách MCBooks đã tiến hành nghiên cứu, tham khảo nhu cầu thị trường và sáng tạo ra những đầu sách với các phương pháp học tiếng Anh mới lạ. Ngay lập tức The Windy nhận được các thư cảm ơn về sách cũng như các bình luận cảm ơn rất tích cực trên các trang diễn đàn, hoặc các trang sách lớn, và độc giả luôn luôn đón chờ các tác phẩm mới ra của nhóm tác giả The Windy.

Dòng sách tiếng Anh của nhóm tác giả The Windy luôn luôn mang lại được làn gió mới đến với người học với những ưu điểm nổi trội sau đây:

Phương pháp và cách thức học tập tiên tiến nhất

Giúp thay đổi tư duy người Việt học tiếng Anh

Nội dung được biên soạn tâm huyết tỉ mỉ và cực kì chất lượng

Thiết kế phong cách thể hiện đẳng cấp dòng sách ngoại

Truyền cảm hứng yêu thích việc học tiếng Anh

Nhắc đến nhóm tác giả The Windy, chúng ta không thể không nhắc đến trưởng nhóm – người sáng lập ra nhóm The Windy – Tác giả Nguyễn Thu Huyền (Huyền Windy). Tác giả tốt nghiệp trường Đại học Ngoại Ngữ – Đại học Quốc Gia chuyên ngành tiếng Anh. Tốt nghiệp khóa đào tạo “Bồi dưỡng nghiệp vụ phát hành xuất bản phẩm” do trường Đại Học Văn Hóa cấp. Với 10 năm kinh nghiệm biên soạn sách tại công ty cổ phần sách MCBooks, tác giả đã xuất bản và phát hành hơn 170 đầu sách tại thị trường Việt Nam. Những sản phẩm của tác giả được rất nhiều các bạn đọc giả Việt Nam yêu thích và mến mộ kể đến như: “11 dạng bài tập ngữ pháp tiếng Anh” và đặc biệt là các đầu sách tự học nhanh dành cho người lao động ở nhiều ngành nghề khác nhau. Sách của Thu Huyền luôn nằm trong top Best Seller tại thị trường Việt Nam. Hiện tại, các đầu sách The Windy được phân phối trên các kênh Online và Offline và phát hành toàn quốc với số lượng rất lớn.

Tác giả nhận được rất nhiều các giải thưởng và danh hiệu sách bán chạy, sách tiếng Anh lọt top 5 do cộng đồng mạng bình chọn cũng như các đơn vị tổ chức xuất bản trao tặng. Thu Huyền và nhóm tác giả The Windy luôn mong muốn mang được các phương pháp học tập tinh hoa nhất thế giới đến với các bạn độc giả.

“Bài tập ngữ pháp tiếng Anh căn bản” sẽ đồng hành cùng các bạn trên con đường chinh phục kiến thức

Chúc các bạn thành công.

Mua sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản ở đâu

Bạn có thể mua sách Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản tại đây với giá

119.200 đ
(Cập nhật ngày 19/12/2022 )

Tải sách với các định dạng khác:

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản PDF

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản MOBI

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản The Windy ebook

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản EPUB

Bài Tập Ngữ Pháp Tiếng Anh Căn Bản full

Sách Từ Điển Anh – Việt Bằng Hình: Numbers – Số Đếm PDF

Từ Điển Anh – Việt Bằng Hình: Numbers – Số Đếm được viết bởi tác giả Đông A, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Từ Điển Anh – Việt Bằng Hình: Numbers – Số Đếm được nhà ...

Sách Abc For Kids – Quyển 1 – Bé Tập Viết Và Tô Màu Bảng Chữ Cái Tiếng Anh PDF

Abc For Kids – Quyển 1 – Bé Tập Viết Và Tô Màu Bảng Chữ Cái Tiếng Anh được viết bởi tác giả Đăng Khôi, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Abc For Kids – Quyển 1 – Bé Tập Viết Và Tô Màu ...

Sách Combo Tiếng Hàn (Bộ 2 Cuốn) PDF

Combo Tiếng Hàn (Bộ 2 Cuốn) được viết bởi tác giả Lý Kính Hiền, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Combo Tiếng Hàn (Bộ 2 Cuốn) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2018 . Bạn đang xem: Combo Tiếng Hàn (Bộ 2 ...

Sách Minjung – Tiếng Hàn Giao Tiếp Dành Cho Mọi Người PDF

Minjung – Tiếng Hàn Giao Tiếp Dành Cho Mọi Người được viết bởi tác giả Nguyên Thảo, Trần Quỳnh, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Minjung – Tiếng Hàn Giao Tiếp Dành Cho Mọi Người được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân Trí ...

Sách Học Tiếng Anh Siêu Thú Vị – Sách Luyện Tập 2 PDF

Học Tiếng Anh Siêu Thú Vị – Sách Luyện Tập 2 được viết bởi tác giả Sasbadi Group, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Học Tiếng Anh Siêu Thú Vị – Sách Luyện Tập 2 được nhà ...

Sách English For Mathematics Book C PDF

English For Mathematics Book C được viết bởi tác giả Emma Low, Karen Greenway, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách English For Mathematics Book C được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 07-2016 . Bạn đang xem: English For Mathematics Book C PDF ...

Sách Tiếng Nhật Dành Cho Người Bận Rộn PDF

Tiếng Nhật Dành Cho Người Bận Rộn được viết bởi tác giả Thanh Xuân, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Tiếng Nhật Dành Cho Người Bận Rộn được nhà xuất bản Nhà Xuất Bản Dân Trí phát ...

Sách Bộ Cd A1 Toefl Ibt – Listening PDF

Bộ Cd A1 Toefl Ibt – Listening được viết bởi tác giả Bìa Mềm, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Bộ Cd A1 Toefl Ibt – Listening được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành . Bạn đang xem: Bộ Cd A1 Toefl Ibt ...

Sách TOEIC Of The Year (Kèm CD) PDF

TOEIC Of The Year (Kèm CD) được viết bởi tác giả Pat Jeon Sophie, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách TOEIC Of The Year (Kèm CD) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 09-2015 . Bạn đang xem: TOEIC Of The Year (Kèm ...

Sách Complete TOEIC Listening Comprehension (Kèm Mp3) PDF

Complete TOEIC Listening Comprehension (Kèm Mp3) được viết bởi tác giả Lê Huy Lâm, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Complete TOEIC Listening Comprehension (Kèm Mp3) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2011 . Bạn đang xem: Complete TOEIC Listening Comprehension (Kèm ...

Sách Phân Tích Đề Thi HSK – Cấp Độ 6 PDF

Phân Tích Đề Thi HSK – Cấp Độ 6 được viết bởi tác giả Trịnh Lệ Kiệt, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Phân Tích Đề Thi HSK – Cấp Độ 6 được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2020 . Bạn đang ...

Sách Tự Học Viết Luận Tiếng Anh Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu PDF

Tự Học Viết Luận Tiếng Anh Cơ Bản Cho Người Mới Bắt Đầu được viết bởi tác giả Dương Hương, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Tự Học Viết Luận Tiếng Anh Cơ Bản Cho Người Mới ...

Sách Ielts Games And Activities – Speaking And Writing PDF

Ielts Games And Activities – Speaking And Writing được viết bởi tác giả Aida Sahutglu, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Ielts Games And Activities – Speaking And Writing được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2020 . Bạn đang xem: Ielts Games ...

Sách Tiếng Hoa Cho Người Việt (Tái Bản) PDF

Tiếng Hoa Cho Người Việt (Tái Bản) được viết bởi tác giả Quang Bình, Ngọc Lân, bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ và được in với hình thức . Quyển sách Tiếng Hoa Cho Người Việt (Tái Bản) được nhà xuất bản Bìa Mềm phát hành 2017 . Bạn đang xem: Tiếng Hoa ...

Sách Tự Học 2000 Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề (Tái Bản) PDF

Tự Học 2000 Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề (Tái Bản) được viết bởi tác giả The Windy , bàn về chủ đề Sách học ngoại ngữ. Hãy cùng đọc hết quyển sách này bằng cách tải file PDF free nhé!. Quyển sách Tự Học 2000 Từ Vựng Tiếng Anh Theo Chủ Đề (Tái ...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *